Obowiązek informacyjny

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 14 us. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE , Dz.U UE , L 119/1 z 4 maja 2016 ( dalej : Ogólne rozporządzenie o ochronie danych ).

Pkt. 1

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Vision-Dent Sylwia Dziura

Pkt. 2

Inspektor Ochrony Danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Danych Osobowych korespondencyjnie pod adres: Vision-Dent Sylwia Dziura, ul. Księdza Ignacego Skorupki 32, 05-091 Ząbki, z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych oraz mailowo, pod adresem gabinet@vision-dent.pl

Pkt. 3

Cele i podstawy przetwarzania danych

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 • udzielenia świadczeń zdrowotnych oraz dokonywania rozliczeń z tego tytułu, a także prowadzenia, przechowywania, udostępniania, powierzania dokumentacji medycznej podmiotom zależnym kapitałowo, osobowo lub pomiotów stale współpracujących w celu kontynuacji oraz zapewnienia ciągłości procesu wykonywania świadczeń zdrowotnych, w celu komunikacji jak również po wyrażeniu osobnej zgody w celach marketingowych , informacyjnych.
 • W celu koniecznego i/ lub użytecznego do wykonania usługi i / lub prac , kontynuacji i prawidłowego procesu przebiegu świadczenia leczenia , zgodnie z wymogami prawa powszechnie obowiązującego na podstawie Państwa zgody. 6 ust. 1 lit. a RODO
 • W celu wykonania koniecznego i / lub potrzebnego i/ lub użytecznego do realizowania Państwa leczenia zgodnie z wskazaniami kliniki i / lub lekarza na podstawie art. . 6 ust 1 lit . b RODO
 • W celu wypełnienie norm prawa powszechnie obowiązującego w szczególności wynikających z prawa medycznego i podatkowego na podstawie art. 6 ust. 1 lit c. RODO
 • W celu wykonania usług, świadczeń medycznych ponieważ jest to niezbędne do realizacji Państwa żywotnych interesów na podstawie art. 6 ust 1 lit. d RODO
 • W celu zapewnienia Państwu dostępu do właściwej opieki medycznej, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wykonania powyższego zadania, które realizujemy w interesie publicznym na podstawie art. 6 ust 1 lit e RODO
 • W celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO
 • W celach archiwalnych (dowodowych będących realizacją naszego obowiązku przechowywania stosownej dokumentacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO
 • W celach badań lub szkoleń naukowych po wcześniejszej pseudonominizacji , tj. samych zdjęć i/lub prześwietleń i/lub modeli i/lub prac protetycznych po takim przetworzeniu, by nie można ich już było przypisać konkretnej osobie , bez użycia dodatkowych informacji
 • W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub ochrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO.
 • Administratora danych obowiązują przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych, zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzaju i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926, z późn. zm., a także w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach Pacjenta i Rzecznika praw Pacjenta* tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 159, z późn. zm. Zgodnie z zapisami ustawy, dane niezbędne do prowadzenia dokumentacji medycznej, o których mowa w art. 25, nie mogą zostać usunięte.
 • Dane będą chronione zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, tekst jedn. Dz. U. z 2004 r., nr 100, poz. 1024.

Wykaz podmiotów zależnych kapitałowo lub osobowo dostępny jest w osobnym zestawieniu i będzie okazywany na każde żądanie okazania osobie której dane są przetwarzane.

Wykaz podmiotów stale współpracujących dostępny jest w osobnym zestawieniu i będzie okazywany na każde żądanie okazania osobie, której dane są przetwarzane.

Podmioty stale współpracujące to np.: Pracownie protetyczne, laboratoria specjalistyczne, szpitale, przychodnie, prywatne praktyki lekarskie, inni specjaliści z dziedziny medycyny oraz inne podmioty bezpośrednio związane z główną działalnością Administratora, podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną podatkową i rachunkową, obsługą informatyczną, obsługą techniczną, agencje marketingowe i reklamowe.

Pkt. 4

Przedmiotem przetwarzania Państwa danych osobowych są:

Imię i nazwisko, adres ( miasto, kod, ulica, numer domu / numer mieszkania inne oznaczenia ), adres e-mail, numer telefonu, Imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania, adres do korespondencji, dane medyczne, dokumentacja medyczna, dane biometryczne, numer PESEL, numer NIP, wyniki badań diagnostycznych wyniki badań histopatologicznych, zażywane leki, recepty, diagnozy, rozpoznania, wykonane usługi, informacje dotyczące rozliczenia, dane dotyczące zdrowia, zlecenia i skierowania.

Pkt . 5

Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Państwu praw do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że obowiązek ich przetwarzania będzie wynikał z prawa powszechnie obowiązującego albo będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Państwa danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub Państwa dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń.

Pkt. 6

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe wynikające z prowadzenia dokumentacji ( w tym medycznej , fiskalnej , i / lub zrealizowanych dla Państwa i lub klinik i lub podmiotów współpracujących z Administratorem będą przetwarzane przez okres i poszanowaniem prawa w którym mogą ujawnić się roszczenia Państwa lub osób trzecich związane z działalnością administratora.

Pkt. 7

Prawa osób które dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 • Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 • Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
 • Prawo do usunięcia danych ograniczenia przetwarzania danych
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 • Prawo do przenoszenia danych
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego